ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระ
             
คณิตศาสตร์            
วิทยาศาสตร์          
ภาษาไทย สมบัติวรรณคดีไทย          
ภาษาต่างประเทศ              
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
       
ศิลปะ            
สุขศึกษา พลศึกษา            
การงานอาชีพ
       
เทคโนโลยี
     
แนะแนว              


 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระ
             
คณิตศาสตร์        
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3      
ภาษาไทย          
ภาษาต่างประเทศ ครู Christine Fernandez ภาษาอังกฤษครูวิราณ
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม   สังคมครูไพจิตร    
ศิลปะ          
สุขศึกษา พลศึกษา          
การงานอาชีพ          
เทคโนโลยี
     
แนะแนว              


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระ
             
คณิตศาสตร์ pass : elj2wk3          
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระบบนิเวศ พันธุกรรม    
ภาษาไทย          
ภาษาต่างประเทศ  
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
       
ศิลปะ          
สุขศึกษา พลศึกษา วอลเลย์บอล          
การงานอาชีพ การงานอาชีพ ม.3            
เทคโนโลยี
     
แนะแนว แนะแนว ม.3            

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระ
            ้้้
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4            
วิทยาศาสตร์    
   
       
ภาษาไทย          
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษครู
Ermar

       

สังคม ศาสนา วัฒนธรรม        
ศิลปะ            
สุขศึกษา พลศึกษา          
การงานอาชีพ            
เทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ ครูชมภู่    
แนะแนว แนะแนว ครูนิพนธ์            

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระ
             
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 รหัส q7nzv7j          
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ครูชลียา
รหัสชั้นเรียน
5/5 I2ybihw
,5/7 gfpnwfo ,5/9 zf4r77b

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3
รหัส

รหัสชั้นเรียน 5/1 anti6vc ,5/2 66v2i7l ,5/3 lrubr72
ภาษาไทย
การพูด
         
ภาษาต่างประเทศ
 
ภาษาเยอรมัน 3
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา
       
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
Google​ Classroom​ รหัส 4pjk64r          
สุขศึกษา พลศึกษา
         
การงานอาชีพ              
เทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ ม.5Google classroom รหัสชั้นเรียน fepc5z6
     
แนะแนว            

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระ
             
คณิตศาสตร์ pass : h2xae7w          
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
 
เคมี 5
       
           
ภาษาไทย              
ภาษาต่างประเทศ
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา
       
ศิลปะ
หลักการออกแบบ
         
สุขศึกษา พลศึกษา              
การงานอาชีพ            
เทคโนโลยี
     
แนะแนว