หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว

นางสาวบุตรียา รัตนมณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทรงพล เนตรสืบสาย
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรพรรณ ศรีสิริรัตน์
งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุรัตน์ กะลัมพะทัต
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
งานเหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรลดา มลิทอง
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศิริโชค อภิภัชผ่องใส
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศุภนุช พระบุ
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
   
นางสาวภัทราพร เตชวาณิชย์
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้