หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์

นางบุญมี พิมพบุตร
นางสาวณฐพรรณ เจนปัญญากุล
นางใบศรี เนตรสืบสาย
นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล
นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาตุ
นางสาวศุภาณนุกุล สุขสมศรี
ู้
นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ
นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์
ู้
นางสาวจาริณี วังคะฮาต
นางสาวปัณฑิตา เข็มกลัด
ู้

นางสาวมยุรี เสืออบ
ู้