หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Downloadหัวหน้างานกลุ่มสาระ

นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาตุ

นางสาวบุญมี พิมพบุตร
นางสาวปัณฑิตา เข็มกลัด
นางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี
นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล

นางสาวมยุรี เสืออบ
นางสาวจาริณี วังคะฮาต

นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ
นางสาวสกุลตา คล้ายพวก