ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 (เดิม) ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 
1.ฉบับที่ 1 ประกาศผล
2.บัญชีแนบท้ายแผนการเรียนวิทย์-คณิต
3.บัญชีแนบท้ายแผนการเรียนคณิต-ภาษา
4.บัญชีแนบท้ายแผนการภาษาจีน
5.บัญชีแนบท้ายแผนการภาษาญี่ปุ่น
6.บัญชีแนบท้ายแผนการฝรั่งเศส
7.บัญชีแนบท้ายแผนการเรียนเยอรมัน
8.บัญชีแนบท้ายแผนการศิลป์ทั่วไป