คะแนนนักเรียนรายบุคคล-แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561

 
1.การคิดเกรด-5-ภาคเรียน