หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนุสรา เชียงทอง

นางจินตนา ใจตรง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางสาวจิตลดา รักสัตย์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายศรัณย์ ตั้งวงศ์ศุภางค์
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้