หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนุสรา เชียงทอง


นางจินตนา ใจตรงนายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญนางสาวจิตรลดา รักสัตย์นายศรัณย์ ตั้งวงศ์ศุภางค์

นางสาวปิยะนุช อนุมาต

นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ