หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนุสรา เชียงทอง


นางจินตนา ใจตรงนายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญนางสาวจิตรลดา รักสัตย์


นางสุภาพรรณ ศรีวิเศษ
นางสาวปิยะนุช อนุมาต
นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ
นายศรัณย์ ตั้งวงศ์ศุภางค์