นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์
ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวปานชญา จันทร์ลา
ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญ
ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวเพ็ญศร ีมุกดาหาร
ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป