หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Downloadนางอังสนา ตั้งตระกูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวพิชามญฐ์ แซ่จั่น
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ