หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางภาวนา วุฒิวรภร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
ผู้ช่วยงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะ
นางสาวชนัญธิดา เสสตะญาติ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าสายชั้น ม.3
นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าสายชั้น ม.2
นางสาวชมภู่ นุ่มนวล
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าสายชั้น ม.4
นายประเวศ วิจิตรบรรหาญ
ผู้ช่วยงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
Posttest M2
Pottest M3