หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ
นางภาวนา วุฒิวรภร
นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ

นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี

นางสาวชนัญธิดา เสตตะญาติ
นายนราธิจ ศรัณย์ภัทรธร
นางสาวอังคณา สุทธิโพธิ์
นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
นายณัฐธวัชย์ วรรณศิริ
นายธีระ รวยอารีย์