หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ
นางภาวนา วุฒิวรภร

นางสาวชนัญธิดา เสตตะญาติ


นางสาวอังคณา สุทธิโพธิ์


นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี


นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
นายนราธิจ ศรัณย์ภัทรธร

นายณัฐธวัชย์ วรรณศิริ

นายธีระ รวยอารีย์