หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางภาวนา วุฒิวรภร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
ผู้ช่วยงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวชนัญธิดา เสสตะญาติ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี
นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์
นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ
นางสาวชมภู่ นุ่มนวล
นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
นายณัฐธวัชย์ วรรณศิริ
นายนราธิจ ศรัณย์ภัทรธร
นายธีระ รวยอารีย์