หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางภาวนา วุฒิวรภร
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
หัวหน้าสายชั้น ม.2
นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

Link ส่งงานอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SflE8P2zPdi6lo0KQLon2Tf3-AW7zWhHd9g
17Jlgn2Fl5uXEg/viewform
นางสาวชนัญธิดา เสสตะญาติ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวธนภัทร เปรียบนาน
งานเหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววาสนา ธนูนิล
หัวหน้าสายชั้น ม.4
นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวชมภู่ นุ่มนวล
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปวีณวัช ศรีสุข
งานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประเวศ วิจิตรบรรหาญ
ผู้ช่วยงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้