หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอาจารีย์ จูจรูญ

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นายอำนาจ เรือนทิพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางศรีฟ้า เรือนทิพย์
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
หัวหน้าสายชั้น ม.2
นางภาวนา วุฒิวรภร
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะ ง23102

นางสาวชนัญธิดา เสสตะญาติ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธนภัทร เปรียบนาน
งานเหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววาสนา ธนูนิล
หัวหน้าสายชั้น ม.4
นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวชมภู่ นุ่มนวล
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายปวีณวัช ศรีสุข
งานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประเวศ วิจิตรบรรหาญ
ผู้ช่วยงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้