แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ


1
บันทึกข้อความขอใช้เงินคงเหลือค่าหนังสือ
2
บันทึกข้อความการจัดจ้าง
3
บันทึกข้อความการจัดซื้อ
4
บันทึกข้อความขออนุมัติเงิน
5
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
6
แบบขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
7
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ
8
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
9
ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
10
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
11
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
12
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบ
13
แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
14 เอกสาร training obec61 ชุดที่1 เอกสารดาวน์โหลด
15 เอกสาร training obec61 ชุดที่2 เอกสารดาวน์โหลด