หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download

 
 

ขั้นตอน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา


ประชุมชี้แจงเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปี
19 กันยายน 2564


1.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรง มีทักษะ ทางด้านไฟฟ้า
รายละเอียด
2.นโยบายการรับวัคซีนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
รายละเอียด
3 Link.แบบสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนPfizer ในนักเรียนอายุ 12 -1 8 ปีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 (Click)
(Click)
4.หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการขอรับการฉีดวัคซีนPfizer ในนักเรียนอายุ 12 -1 8 ปีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
เรื่อง
วันที่ประกาศ