หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาาณ
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

Download

 
 

ขั้นตอน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา


คู่มือแนวปฏิบัติ การเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19


ประชุมชี้แจงเรื่อง ก่อนเปิดภาคเรียน On Site
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

1.ประกาศ ผลการประกวดสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
รายละเอียด
2.นโยบายการรับวัคซีนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
รายละเอียด
3 Link.แบบสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนPfizer ในนักเรียนอายุ 12 -1 8 ปีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 (Click)
(Click)
4.หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการขอรับการฉีดวัคซีนPfizer ในนักเรียนอายุ 12 -1 8 ปีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
5.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน วิชา ภาษาไทย
รายละเอียด
เรื่อง
วันที่ประกาศ