หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอุบล รังสิตวัธน์

 

 
นางสาวกาญจนา บุญมาลี
รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสิรินทร์พร วงศ์พีรกุล
งานแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุวัชชัย เครือตราชู
งานพัสดุงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร
งานสารสนเทศงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนวาระ โสมประภัศร์
งานวัดผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
และยุวกาชาด ม.1
นายสอาด วรรณศิริ
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
และยุวกาชาด ม.2
นางสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
และยุวกาชาด ม.3
นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นางสาวจริยา เขตนิมิตร
รองหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นางอาจรีย์ จูจรูญ
หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นางสาวบุตรียา รัตนมณี
งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววาสนา ธนูนิล
งานเหรัญญิกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุภาวรรณ ผลสง่า
ผู้ประสานงานกิจกรรมนอกสถานศึกษา
นางสาวชนัญธิดา เสตะญาติ
กรรมการและเลขานุการ
นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ