หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอโนทัย สมส่วน

นางสาวจีรภรณ์ ศรีสำราญ
นางสาวปาณชญา จันทร์ลา
นางสาวนวาระ โสมประภัศร์
นางสาวกรธิดา รักธรรม
นางสาวรุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิช
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววรรณนิสา สายญาติ
นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธรรมนูญ ลพรวี
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายลิขิต ดวงมณี
นางสาววิราณี โพธิพงศา
นางวราลักษณ์ สุขอาษา
นางสาวรัฐติกาล สุขแก้ว
นางสาวขนิษฐา บุญคง
Ms.Irma Lusares
นางสาวทิพนาถ สุดจิตต์