หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอโนทัย สมส่วน

นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางสาวปาณชญา จันทร์ลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นางสาวอุบล รังสิตวัธน์
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจีรภรณ์ ศรีสำราญ
งานเหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิช
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนวาระ โสมประภัศร์
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธรรมนูญ ลพรวี
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววรรณนิสา สายญาติ
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววิราณี โพธิพงศา
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวราลักษณ์ สุขอาษา
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัฐติกาล สุขแก้ว
หัวหน้าสายชั้น ม.4
นางสาวขนิษฐา บุญคง
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้
Ms.Irma Lusares
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้