หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Downloadหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพิชญาภัค รุ่งโรจน์นภาดล

นางสาวอโนทัย สมส่วน
นางสาวปาณชญา จันทร์ลา
นางสาวนวาระ โสมประภัศร์
นางสาวกรธิดา รักธรรม
นางสาวรุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิช
นางสาววรรณนิสา สายญาติ

นางสาววิราณี โพธิพงศา

นายธรรมนูญ ลพรวี
นายลิขิต ดวงมณี
นางสาวขนิษฐา บุญคง

นางวราลักษณ์ สุขอาษา

นางสาวรัฐติกาล สุขแก้ว
Miss Hannah Lee Rosil Albiso

นางสาวอังคณา เป่าแตรสังข์

นางสาวจุฑารัตน์ ตรีภพ

Miss Christine Traya Fernandez
Mrs.Irma AngotLusares