หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือ

นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางสาวชญานิศ ทองมาก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
E-book Momentum
นางบุญสม สานิยม
งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายภานุมาต พงษ์เส็ง
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปิ่นมณี พรปกเกล้า
งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุธาสินี ดวงโต้ด
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวชลียา ธนพงศ์ภิญญา
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวณัชวดี ไชยโรจน์
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววรภร ดวงแสง
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวหนึ่งฤทัย ส่งทอง
งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้