หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


หัวหน้างาน
กลุ่มสาระ

นางสาวชญานิศ มองมาก

นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์

นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ


นายบรรเจิด เผ่าอินทรจันนทร์
นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ


นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือ
นางสาวปิ่นมณี พรปกเกล้า
นางสาวสุธาสินี ดวงโต้ด
นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง
นางสาววรรณิภา ขุนอินทร์
นางสาวชลียา ธนพงศ์ภิญญา
นางสาวณัชวดี ไชยโรจน์
นางสาวนัฏฐา มิ่งสุข
นางสาววรภร ดวงแสง
นางสาวหนึ่งฤทัย ส่งทอง
นายเอกชัย พรหมอยู่
นางสาวชมภู่ นุ่มนวล
นางสาวภคพร สุวรรณหงษ์


นางสาววรางคณา ขอบขำ
นายวัชรโชค สมานพันธ์