Adobe Flash CS4

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

แบบฟอร์มโครงการ-รายงานล่าสุด05-09-59 (หมายเหตุ ส่วนที่ครูต้องสรุปคือ ผง10 และผง11)

โปรแกรม Bookmark
Bookmark2551setup.exe

โปรแกรมติดตั้ง ฐานข้อมูล สำหรับ Bookmark
AccessRuntime_x86_en-us
AccessRuntime2013_x86_en-us


เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


โปรแกรม Active Inspire