หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุรพงษ์ บุญศิริวัฒน์วานิช

นายสอาด วรรณศิริ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 1
นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนที่ 2
นายจรุง สังข์ด้วงยา
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกฤดาภร ทรัพย์พาลี
งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
   
นายภานุพงศ์ ชุ่มนาเสียว
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้