หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Downloadหัวหน้ากลุ่มสาระ

นาายสอาด วรรณศิริ

นางสาวสุภาวรรณ บุญสวัสดิ์
นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ
นางสาวณิชารัศม์ วีรสนองศักดิ์
นางสาวอารีรัตน์ ทองมูล
นายภานุพงศ์ ชุ่มนาเสียว
นายสบงกช จำนงค์ชอบ