หน่วยงานการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

Facebook
งานต่างๆในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Download


หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกาญจนา บุญมาลี

นางอัญชลี เศรษทรัพย์ทวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
งานหัวหน้าสายชั้นระดับ ม.4
นางสาวกาญจนา บุญมาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
งานหลักสูตร
นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์
งานหัวหน้าสายชั้นระดับ ม.1
นางสาวพรสุดา รัตนกุล
งานหัวหน้าสายชั้นระดับ ม.5
นางสาวจริยา เขตนิมิตร
งานหัวหน้าสายชั้นระดับม.2
งานแผนงานกลุ่มสาระ

นายสมภาค หวังทอง
งานหัวหน้าสายชั้นระดับ ม.6


นางอนงค์ ตรีมังคลายน

นางสาวมณีรัตน์ ตันโห
งานสารสนเทศ

นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ
งานหัวหน้าสายชั้นระดับ ม.3


นายถิรนิษฐ์ ฉัตรธนโชติ
งานวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม


นางสาวจารุพิชญา ทักษญาพร
งานสำนักงานและสารบัญ


นางอารีย์ แสงขำ
งานเลขานุการ