1ดู.เกณฑ์การตัดสิน


2.ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ